Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Omlaag-die-meter’® waardebon

 

Definities:

STOER

Stichting Duurzaam STOER  KvK nummer 71273883

Alwel

Stichting Alwel,   Kvk nummer 20024511

Waardebon

Onder ‘Waardebon’ wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder daarvan (deelnemer) het recht geeft op afname van het Aanbod van STOER binnen de op de Waardebon aangegeven periode (de ‘Geldigheidsperiode’)

Deelnemer

Huurder van Alwel op wie zijn naam een Waardebon is uitgereikt

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden Consumenten 10-2019 zoals die laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg

Actie voorwaarden

De voorwaarden zoals hieronder vermeld

Bewoner

Persoon of Personen die op het tijdstip van uitreiken van de Waardebon woonruimte huren van Alwel in de gemeente Etten-Leur

Webwinkel

Een elektronisch aanbod van goederen en diensten die worden aangeboden via stichting-STOER.webshop.com

Aanbod

Onder Aanbod wordt verstaan de goederen en/of diensten die kunnen worden aangeschaft in de Webwinkel

 

 

Toelichting:

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door STOER, namens Alwel aan haar bewoners verstrekte waardebonnen in het kader van de door haar georganiseerde actie ‘OMLAAG DIE METER ’. De waardebon bestaat uit een tegoedbedrag voor een eenmalige korting. De korting is van toepassing indien is voldaan aan onderstaande voorwaarden.

 

Voorwaarden:

Gebruik waardebon

 1. Op de actie zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting voor particulieren van toepassing (hierna Algemene Voorwaarden)
 2. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing op de door STOER uitgegeven waardebonnen. Door gebruik te maken van de waardebon aanvaardt u deze waardebonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 3. Iedere waardebon is voorzien van een unieke code. Dit is een nummer/tekstcode. Iedere waardebon wordt slechts eenmaal verstrekt. U dient de waardebon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele waardebonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen uitsluitend voor betaling van producten en diensten die worden aangeboden (het Aanbod) in de webwinkel. De Stichting STOER behoudt zich het recht voor om de waardebon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele waardeboncode.
 4. STOER heeft het recht om het Aanbod van tijd tot tijd te wijzigen zonder dat zij hier vooraf op enigerlei wijze over hoeft te communiceren.
 5. Op de waardebon zijn onze algemene verkoopvoorwaarden voor consumenten, onze actievoorwaarden en eventuele voorwaarden genoemd in de webwinkel van toepassing.
 6. De aard, waarde, duur, geldigheidsperiode en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Waardebon of op de Website.
 7. Om de waardebon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in “Mijn winkelwagen” te plaatsen. Tijdens het bestelproces vult u de exacte waardeboncode in.
 8. U kunt de waardebon maar éénmaal gebruiken. Besteedt u bij uw bestelling niet het volledige bedrag dan komt het restbedrag te vervallen.

 

Rechten

 1. Het verstrekken van een waardebon geschiedt uitsluitend voor uw, niet-commercieel, privégebruik. Dit betekent dat het commercieel handelen met een Waardebon verboden is.
 2. Het is niet toegestaan waardebonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 3. Waardebonnen kunnen worden gebruikt tot 31 december 2020.
 4. De waardebonnen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de webwinkel ‘Omlaag-die-Meter’.
 5. De waardebon is niet inwisselbaar voor geld.
 6. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
 7. Het is niet toegestaan waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling(en), wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de waardebon wordt ontzegd.
 9. In het geval dat een partner het Aanbod zoals beschreven op de waardebon niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal Actify u hierover zo snel mogelijk via e-mail informeren. Actify zal u hetzij een nieuwe waardebon met vergelijkbare voordelen (indien voorhanden) ter beschikking stellen, of restitutie van de waarde van de waardebon aanbieden.
 10. Om een waardebon te kunnen inwisselen, dient u deze bij de partner in te leveren conform de op de Website vermelde voorwaarden én binnen de geldigheidsperiode. Indien u de waardebon niet binnen de geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Waardebon automatisch. De waardebon kan dan niet meer worden ingewisseld en hebt u geen recht op enige teruggave, vergoeding of compensatie.
 11. Deze actievoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wij raden u aan om de actievoorwaarden telkens voor het gebruik van een waardebon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen de waardebon gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde actievoorwaarden.


Overige bepalingen     

 1. Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de waardebon, of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Stichting duurzaam STOER zal uw vraag of opmerking dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 2. Indien u deze actievoorwaarden schendt en STOER geen maatregelen tegen u onderneemt, betekent dit niet dat STOER afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van uw schending. STOER kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij u uw verplichtingen op grond van deze actievoorwaarden schendt.
 3. Tenzij anders vermeld in deze Actievoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen (zoals klachten en annuleringen) schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij STOER een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per aangetekende post verstuurd. Elke kennisgeving die STOER aan u stuurt, is geadresseerd aan het adres dat u aan STOER hebt verstrekt bij de registratie voor uw deelname de ‘Omlaag-die-Meter’. U kunt elke kennisgeving aan STOER sturen naar het adres zoals weergegeven onder aan iedere pagina van deze voorwaarden.
 4. Indien een bepaling van deze actievoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, worden hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.
 5. Op deze actievoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht conflicten van recht of de principes voor rechtskeuze. Geschillen die uit deze actievoorwaarden voortvloeien, worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Den Bosch.
 6. Naar deze actievoorwaarden kan worden verwezen met de benaming ‘Actievoorwaarden Omlaag die Meter 10-2019’.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »